Úprava stránky "Error 404 - stránka nenalezena"

Tento článek se týká původního editoru Webnode. Pokud byl váš web vytvořen v novém editoru, můžete přejít na novou nápovědu.  

Co je chybová stránka 404?
Chybová stránka 404 je chybové hlášení, které informuje, že prohlížeč nemůže z určitého důvodu zobrazit stránku, kterou uživatel požadoval. To je nepříjemné nejen pro návštěvníky vašeho webu, ale i pro optimalizaci stránky pro vyhledávače.

Příklad (špatné) chybové stránky 404.

Důvodů může být několik:
- špatně napsaná www adresa nebo zastaralá oblíbená položka
- zastaralý odkaz z výsledků vyhledávače
- neplatný interní odkaz v rámci aktuálního webu
- neplatný odkaz z jiného webu

Jak na chybovou stránku 404?
Na tuto stránku doporučujeme umístit alespoň některou z následujících položek:

- odkaz na domovskou stránku
- odkaz na mapu stránek nebo lépe přímo zobrazení mapy stránek
- políčko pro vyhledávání nebo odkaz na stránku, kde lze toto políčko najít
- kontaktní informace na správce webu

Tyto položky umožní uživateli rychleji se na webu zorientovat a případně se pokusit o další vyhledávání.

Příklad (dobré) chybové stránky 404.

Jak změnit chybovou stránku ve Webnode?
1. V editaci stránek klikněte na tlačítko "Přejít na" a z nabídnuté roletky rozbalte kliknutím na malé + "Systémové stránky".

systémová stránka

2. Rozbalené systémové stránky vám nabídnou několik podstránek. Vyberte "Stránka nenalezena".

změna 404

3. Kliknutím na odkaz stránku zobrazíte. Blok s textem pak upravíte kliknutím na "Upravit text" v černé horní liště.

stránka nenalezena

4. Po kliknutí se vám zobrazí okno "Formátovaný text". Text v tomto okně upravíte stejně jako jakýkoliv jiný text ve Webnode, tedy stejně jako v textovém editoru. V okamžiku, kdy budete s prací hotovi, vše zavřete a uložte kliknutím na tlačítko "Uložit" v pravém dolním rohu okna.

stránka nenalezena

5. Výsledná stránka "Error 404 - stránka nenalezena" pak může vypadat např. takto:

TIP: Podrobnější informace naleznete v článku Z. Hejla Chybová stránka 404. Pro inspiraci si můžete prohlédnout obrázky s chybovými stránkami 404 v článku Creative 404 Error Pages With Characters.

<h3>Co je chybov&aacute; str&aacute;nka 404?</h3>
<p style="text-align: justify;">Chybov&aacute; str&aacute;nka 404 je <strong>chybov&eacute; hl&aacute;&scaron;en&iacute;</strong>, kter&aacute; informuje, že prohl&iacute;žeč <strong>nemůže</strong> z určit&eacute;ho důvodu <strong>zobrazit str&aacute;nku</strong>, kterou uživatel požadoval.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://files.portal-knihovna.webnode.cz/200000021-a6b65a7b0b/error404.PNG" border="3" alt="" width="562" height="127" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Obr&aacute;zek : Př&iacute;klad (&scaron;patn&eacute;) chybov&eacute; str&aacute;nky 404.</em></p>
<p><em>Důvodů může b&yacute;t několik:</em></p>
<ul>
<li>&scaron;patně napsan&aacute; www adresa nebo <strong>zastaral&aacute; obl&iacute;ben&aacute; položka</strong>,</li>
<li><strong>zastaral&yacute; odkaz</strong> z v&yacute;sledků vyhled&aacute;če,</li>
<li><strong>neplatn&yacute; intern&iacute; odkaz</strong> v r&aacute;mci aktu&aacute;ln&iacute;ho webu,</li>
<li><strong>neplatn&yacute; odkaz</strong> z jin&eacute;ho webu.&nbsp;</li>
</ul>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3>Jak na chybovou str&aacute;nku 404?</h3>
<p style="text-align: justify;">Zobrazen&iacute; chybov&eacute; str&aacute;nky se <strong>nevyhne ani va&scaron;emu webu</strong>;-). Jak tedy str&aacute;nku vytvořit, aby uživatele od n&aacute;v&scaron;těvy va&scaron;eho knihovn&iacute;ho webu neodradila?</p>
<p><em>Je doporučeno um&iacute;stit na tuto str&aacute;nku alespoň někter&eacute; z n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch položek:</em></p>
<ul>
<li>odkaz na <strong>domovskou str&aacute;nku</strong>,</li>
<li>odkaz na <em><strong>mapu str&aacute;nek</strong></em> nebo l&eacute;pe př&iacute;mo <strong>zobrazen&iacute; mapy str&aacute;nek</strong></li>
<li><strong>pol&iacute;čko pro vyhled&aacute;v&aacute;n&iacute;</strong> nebo <strong>odkaz na str&aacute;nku</strong>, kde lze toto pol&iacute;čko naj&iacute;t</li>
<li><strong>kontaktn&iacute; informace na spr&aacute;vce webu</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tyto položky umožn&iacute; uživateli rychleji se na webu zorientovat a pokusit se př&iacute;padně o dal&scaron;&iacute; hled&aacute;n&iacute;.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://files.portal-knihovna.webnode.cz/200000022-e77a0e8748/priklad404.jpg" alt="" width="480" height="539" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Obr&aacute;zek: př&iacute;klad (dobr&eacute;) chybov&eacute; str&aacute;nky 404</em>.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Tip:</h3>
<p style="text-align: justify;">Jak změnit chybovou str&aacute;nku ve Webnode najdete v n&aacute;vodu "<a title="&Uacute;prava str&aacute;nky error 404 - str&aacute;nka nenalezena. Str&aacute;nka se otevře do nov&eacute;ho okna." href="http://support.webnode.com/index.php?/Czech/Knowledgebase/Article/View/283/41/prava-strnky-error-404---strnka-nenalezena" target="_blank">&Uacute;prava str&aacute;nky "Error 404 - str&aacute;nka nenalezena</a>".</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Podrobněj&scaron;&iacute; informace naleznete v čl&aacute;nku Z. Hejla </em><a href="http://www.zdenek-hejl.com/2009/01/chybova-stranka-404-navrhy-doporuceni.html" target="_blank"><em>Chybov&aacute; str&aacute;nka 404</em></a><em>. Pro inspiraci si můžete prohl&eacute;dnout obr&aacute;zky se chybov&yacute;mi str&aacute;nkami 404 v čl&aacute;nku </em><em>&nbsp;</em><a href="http://pelfusion.com/showcases/creative-404-error-pages-with-characters/" target="_blank"><em>Creative 404 Error Pages With Characters</em></a><em>.<br /></em></p>
</blockquote>
<hr />

Nepodařilo se vám nalézt odpověď?